ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

     ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
     22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
     โทรศัพท์ 0-2849-7506 หรือ 0-2849-7500 ต่อ 31322
     โทรสาร 0-2849-7506

 

     URL : http://www.qa.su.ac.th/DATA/index_QA.html
ดำเนินการเรื่องพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นฝ่ายเลขานุการและดำเนินงานในคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
จัดทำร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอ
จัดทำแบบประเมิน แบบเก็บข้อมูล และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ
หรือความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จัดทำและประสานงานการจัดทำรายงานศึกษาตนเองของมหาวิทยาลัย
จัดเก็บรวบรวมและประสานงานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่จำเป็นในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงาน ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
           มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ ปลายปี 2539 เรื่อยมา
 
  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
เผยแพร่หลักการและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิชาบางแห่งทดลองระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่มการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอในบางหน่วยงาน
  พ.ศ. 2541
ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ตั้งคณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา
มอบหมายให้มีหน่วยงานดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิชาจำนวนเพิ่มขึ้นเริ่มทดลองทำการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เล่มที่ 1
การอบรม เผยแพร่หลักการ และวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
 
  พ.ศ. 2542
คณะวิชาเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  พ.ศ. 2543
คณะวิชามีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในบางคณะวิชา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง
การนำเสนอรายงานการศึกษาตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และหอสมุดกลาง
การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
  พ.ศ. 2544
จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 2
การฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม
ทุกหน่วยงานระดับคณะวิชา ได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
างคณะวิชา พร้อมรับการตรวจสอบจากภายนอก
  พ.ศ. 2545
ทุกคณะวิชา พร้อมรับการตรวจสอบจากภายนอก
               มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
 
หลักของเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็นอิสระ
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิชา/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/สำนักงานอธิการบดี
กำหนดหลักและแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์กลางและแนวทางปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานระดับต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางได้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับภาควิชา และคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพ
เผยแพร่การดำเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน
 

             ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น ของการประกัน คุณภาพการศึกษาตามดำริและนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา อันแสดงถึงปณิธานและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง วิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้ เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดแนวนโยบาย ด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้
 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยตลอดจนการจัดการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะให้การประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินไปในทุกส่วนอย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือ ประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนให้คณะวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดทำโครงการและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ตามสภาวะเงื่อนไขเกี่ยวกับความพร้อม ความจำเป็น และเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ โดยจะพยายามให้การดำเนินการในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมากที่สุด
 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามา มีส่วนในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการทำ
รายงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
การบริหารงาน

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

background 
mission & objective 
strategy 
location 
board 
quality assurance 
Executive