ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
          การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย      มีสภามหาวิทยาลัยทำ
หน้าที่ควบคุมนโยบายและการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ คณะกรรมการ
ประจำวิทยาเขต    ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดีทุกคณะวิชา ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก หอศิลป์ ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
          ศูนย์กลางในการบริหารงานตั้งอยู่ ณ สำนักงานอธิการบดี ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 
          ในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจะมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและดำเนินงาน ด้านต่างๆ ยิ่งขึ้น

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
การบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน
การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน
รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

background 
mission & objective 
strategy 
location 
board 
quality assurance 
Executive