ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
 

     ปรัชญา (Philosophy)

          “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”

     ปณิธาน (Determination)

          “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

     วิสัยทัศน์ (Vision)

          “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”
          (Silpakorn is a leading creative university)

 

     ค่านิยมหลัก (Core Value)

          T = Transparency มีความโปร่งใส
          E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
          A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
          M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

 

     ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)

          S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
          I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน
          L = Love of Wisdom มีสติปัญญา
          P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
          A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ
          K = Knowledgeable มีความรอบรู้
          O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
          R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
          N = Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

 
ประวัติมหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

background 
mission & objective 
strategy 
location 
board 
quality assurance 
Executive