ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สำหรับนักศึกษาโครงการปกติ    
    ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา)
  1,000 บาท
    ค่าประกันของเสียหาย
    (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา)
  1,500 บาท
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชาและคณะวิชา
    จำนวน 12-22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ  ดังนี้
 
    กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
     คณะมัณฑนศิลป์
  22,000 บาท
 

  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

    - คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี       สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ       และสาขาวิชามานุษยวิทยา

    - คณะโบราณคดี สาขาวิชาอื่นๆ   

    - คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ          คณะวิทยาการจัดการ

 

 

17,000 บาท

 

15,000 บาท

15,000 บาท

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     - คณะวิทยาศาสตร์ และ
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
       อุตสาหกรรม

  19,000 บาท
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
     - คณะสัตวศาสตร์
       และเทคโนโลยีการเกษตร
  15,000 บาท
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    
- คณะเภสัชศาสตร์
  23,000 บาท
    ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
    ให้ชำระตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

    1. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
    2. ค่าลงทะเบียนเรียน คิดตามจำนวนหน่วยกิต ดังนี้

        
 

  กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     และคณะมัณฑนศิลป์

 

หน่วยกิตละ

 

1,200 บาท

 

  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

     - คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
       สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ        และสาขาวิชามานุษยวิทยา

      - คณะโบราณคดี สาขาวิชาอื่นๆ

      - คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ            คณะวิทยาการจัดการ

 

หน่วยกิตละ

 

หน่วยกิตละ

หน่วยกิตละ

 

750 บาท

 

700 บาท

700 บาท

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    - คณะวิทยาศาสตร์ และ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

หน่วยกิตละ

 

800 บาท

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

    - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

หน่วยกิตละ

 

700 บาท

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    - คณะเภสัชศาสตร์

 

หน่วยกิตละ

 

1,100 บาท

    ค่าปรับเนื่องจากลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 30 บาท
    และหากมีการปรับเป็นเวลาหลายวัน ให้ค่าปรับรวมมีจำนวนไม่เกิน 500 บาท
    ค่าธรรมเนียมพิเศษ มีดังนี้  
    นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ ได้แก่
        คณะโบราณคดี
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะอักษรศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
    นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ ได้แก่
        คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
      ภาพพิมพ์
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
   นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
        คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
      อุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
    นักศึกษาสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้แก่
        คณะมัณฑนศิลป์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
   นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
       คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
    ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 150 บาท
    ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 400 บาท
    ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
     หรือถูกสั่งพักการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
    ค่าค่าบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 100 บาท
    ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญาบัตร   200 บาท
    ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรและเข็มวิทยฐานะ   800 บาท
    ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือสำคัญ
    และหนังสือรับรองต่าง ๆ
ชุดละ 50 บาท
    ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษา ครั้งละ 100 บาท
    ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง และค่าประกันสุขภาพนักศึกษา
    เป็นรายปี ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด เว้นแต่นักศึกษาผู้ใดมีประกันภัย
    และมีประกันสุขภาพในลักษณะทำนองเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว นักศึกษาผู้นั้นอาจนำ
    หลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ได้
    ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  
    ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
    ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 300 บาท
    ค่าบำรุงการศึกษาให้บริการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท

หมายเหตุ  คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการศึกษาโครงการพิเศษเหมาจ่าย
    ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
    ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท
   อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหม่ได้
     ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook