ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
SU Broadcast

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
รับชม คลิก

ปฏิบัติการศิลปากรเข้มแข็ง : การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ 2 ระบบใหม่ กับหลายระบบการประเมิน

รับชม [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

ผู้บริหารพบประชาคม (แถลงผลงานบริหารมหาวิทยาลัยครบ 2 ปี จากผู้บริหารถึงประชาคม

รับชม คลิก

หลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาตรี สำหรับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง

รับชม แผ่นที่ 1 | แผ่นที่ 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

รับชม คลิก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550

รับชม คลิก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

รับชม1 | 2
Download 1 | 2

กลยุทธ์การสมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

รับชม1 | 2 | 3 | 4

 

"ผู้บริหารพบประชาคม" วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2548

รับชม1

นโยบายและวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งตอบรับการทาบทามและผู้สมัคร วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547

รับชม1 | 2 | 3 | 4

พิธีเปิดการประเมินฯ จากคณะผู้ประเมินภายนอก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

รับชมพิธีการเปิด 1 | 2

ผลการประเมินฯ จากคณะผู้ประเมินภายนอก วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รวม 1 วังท่าพระ

รับชมการประเมินฯ
การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรความรู้และภูมิปัญญาไทย" (28 เม.ย 46)
การสัมมนา
การสัมมนาเรื่อง "การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหาร" ครั้งที่ 1 (11 มี.ค 46)
การสัมมนา
 
การสัมมนาวิชาการ "การจัดการเรียนการสอนทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ"
(21 ก.พ. 46)

ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดมาตราฐาน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning" (5 มี.ค. 46)
 
การสัมมนาช่วงเช้า
การสัมมนาช่วงบ่าย ช่วงแรก , ช่วง2 

 
Microsoft Word File

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดมาตรฐานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning"
PowerPoint File
"ทบวงมหาวิทยาลัยกับวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการพัฒนา Courseware"
ดร.สุเมธ แย้มนุ่ม
มาตราฐาน IMS และ SCORM
ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิร
ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook