ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


              หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะจิตรกรรมฯ  ที่ขึ้นตรงต่อคณบดี   โดยมีผู้อำนวยการ หอศิลป์ ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และ มีคณะกรรมการหอศิลป์ฯ ที่คัดเลือกมาจากอาจารย์ประจำภาควิชาต่างๆ ในคณะ เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีรองคณบดีหนึ่งท่าน ที่คณบดีมอบหมายให้ทำหน้าที่ ประธานที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนะและดูแลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม นโยบายของคณะจิตรกรรมฯ  อีกโสตหนึ่ง  หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เป็นหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ และดำเนินงานใน การจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ของคณะ จิตรกรรมฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้บริการทาง วิชาการแก่สังคมภายนอกแล้ว ยังนับเป็นการ ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้วัฒนา ถาวรสืบต่อไปอีกด้วย

              หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2530  โดยการปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงบริเวณโถงชั้นล่าง หน้าบันไดของตึกจิตรกรรมฯ ให้เป็นห้องนิทรรศ- การศิลปกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ของคณะ ต่อมาเมื่อมีการ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปบัณฑิตทุกสาขาของทางคณะขึ้นใหม่ และ ได้มีการขออนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาทฤษฏีศิลป์ เพื่อให้การศึกษาศิลป ปฏิบัติครบถ้วนและมีมาตราฐานเป็นสากล คณะจิตรกรรมฯ จึงเห็นความสำคัญที่จะ ปรับขยายห้องนิทรรศการเดิม    โดยการเชื่อมโถงชั้นล่างหน้าบันไดเข้ากับช่อง ทางเข้าของตึกจิตรกรรม 1 จนเกิดเป็นแผนผังรูปตัว T ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

              การที่พื้นที่ในการจัดนิทรรศการศิลปกรรม มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม จึงเพียงพอที่จะเอื้ออำนวยให้คณะวิชาสามารถปฏิบัติภาระกิจหลัก 4 ประการ คือ การเรียนการสอน การส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรในคณะฯ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     โดยมี หอศิลป์ฯ ทำหน้าที่สนองตอบนโยบายดังกล่าว  ได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์แบบ มากยิ่งขึ้น

              เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 คณะจิตรกรรมฯ ได้เรียนเชิญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปิดห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งใช้ชื่อว่า "หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์" พร้อมกับเปิด "นิทรรศการ ศิลปกรรม ครั้งที่ 5 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์" เป็น ปฐมฤกษ์ การเปิดหอศิลป์อย่างเป็นทางการในครั้งนั้น ถือเป็นการฟื้นฟูการจัด นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก ที่ไม่ได้มีการจัดนิทรรศการนี้  มาเป็นระยะเวลานานถึง 7 ปี แล้ว  โดยระหว่าง  ปี พ.ศ. 2520 - 2523 ได้ใช้ห้องเรียนในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์ ครั้งที่ 1-4  ดังนั้นนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา จึงได้มีการจัดงานแสดง นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

             นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหอ ศิลป์คณะ จิตรกรรมฯ จึงได้ปฏิบัติภาระกิจ ด้านการจัด แสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย มาอย่าง ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปกรรมของ อาจารย์ ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีปีสุดท้าย  ผลงานของภาควิชา ผลงาน
ของนักศึกษาประจำคณะฯ ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต หรือผลงานของ ศิลปินไทยและต่างประเทศ ที่เป็นศิลปินรับเชิญของคณะฯ โดยคณะจิตรกรรมฯ จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดมา นอกจากนั้นหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ยังเปิดโอกาสให้ศิลปิน และกลุ่ม ศิลปินอิสระจากภายนอกสถาบัน ที่มีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่โดดเด่นและ มีคุณภาพ สามารถใช้พื้นที่ของหอศิลป์ เพื่อแสดงนิทรรศการศิลปะ ตามระเบียบที่ หอศิลป์ได้กำหนดไว้อีกด้วย


   
   
ที่อยู่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์
๐-๒๒๒๕-๘๙๙๑, ๐-๒๒๒๑-๐๘๒๐, ๐-๒๖๒๓-๖๑๑๕ ต่อ ๑๓๒๗, ๑๓๐๖
โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๘๙๙๑

เวลาเปิดให้บริการ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ห้องแสดง 9 x12.7 ม.


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook