ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


              คณะมัณฑนศิลป์ มีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาของคณะฯ จึงมีความคิดจัดตั้ง หอศิลปะและ การออกแบบขึ้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว แต่ติดขัดด้วยเงินงบประมาณ ใน ภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของชาติขณะนี้  จึงได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชน
ที่มีความประสงค์ จะช่วยเหลือกิจกรรมทางการ ศึกษา จัดตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์" (พ.ศ.ม.) โดยมี คุณสุจิตรา สงวนปิยะพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะ กรรมการชุดนี้ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2540 มีดำริ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปั้น สิ่งทอและวิชาพื้นฐาน
ศิลปะของทางคณะ   ซึ่งอยู่ชั้นล่างของคณะมัณฑนศิลป์ ให้เป็นหอศิลปะและการ ออกแบบ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2540

              หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ดำเนินกิจกรรม การให้ บริการ โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการ หอศิลปะฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายต่าง ๆ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ มีวัตถุ ประสงค์หลักเพื่อสนองนโยบายการให้บริการแก่ชุมชน และส่งเสริมกิจกรรม ทางการศึกษา คือ
เพื่อแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์
เพื่อแสดงผลงาน หรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการศิลปะ และการออกแบบของผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสาขาวิชาชีพ ที่ยังประโยชน์แก่การศึกษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบ
เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 
   
ที่อยู่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๕๘๗๔, ๐-๒๒๒๒-๕๘๗๕
โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๓๕๐

URL : www.decgallery.su.ac.th
เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พื้นที่ห้องแสดง 9 x 22 x 3 ม.


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook