ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


                 หอศิลปะสถาปัตยกรรม พระพรหมพิจิตรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่แสดงผลงาน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องของคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ฯลฯ ให้
เผยแพร่ไปสู่สังคมได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ทั้งทางด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง วิชาการ ต่อสังคม และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมของคณะฯ หอศิลปะสถาปัตยกรรม พระพรหม พิจิตร เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไป เพื่อเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


 
   
ที่อยู่ ชั้นล่างของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๕๘๗๗ , ๐-๒๒๒๖-๕๗๗๑
โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๘๓๗

เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook