ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ลิงค์น่าสนใจ

 

ศิลปากรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 อารยธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด
 Information Center Computer Centre Silpakorn University
 ชมรมSU Med Club

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 ค้นหาคำศัพท์ IT

 ศูนย์ประสาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 สุโขทัยมรดกโลก

 e-Culture Development in Greater Mekhong Sub-region

 วัดราชบูรณะ

 การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 Sound Library

 โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

 Silpakorn University e-Document

 ชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

 International Print and Drawing Exhibition
 Philoso_film

 Download โปรแกรมของ Microsoft

  สโมสรนักศึกษา
  สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กระทรวงวัฒนธรรม
กบข.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศสษ.
สทศ.
UniNet
สอศ.
สกอ.
สกศ.
สพฐ.
สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
(e-Museum) กรมธนารักษ์
ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง "Say No to Violence against Women"
http://www.zest-su.com/
โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
TAM Bangkok
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พัฒนากฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
www.ttresearch.org เว็บไซต์เพื่อนักวิจัยด้านท่องเที่ยว
 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลทางด้านการตลาด โดย UniNet ได้รับความร่วมมือจาก Global Market Information Database
 ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)
 จังหวัดนครปฐม
  ลูกทุ่งเวทีไทย
  สมาคมสร้างสรรค์ไทย
  ศูนย์ข้อมูลลาว

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook