ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เปิดเว็บไซต์ "การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554
คู่มือการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของคณะวิชา/หน่วยงาน
แนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
แบบฟอร์ม อ.1 - อ.3
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2554-2563
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แนวทาง ทิศทาง จุดเน้นและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานประจำปีการศึกษา 2553-2554
มหาวิทยาลัยศิลปากรสรรหาอธิการบดีคนใหม่
ปฏิทินการดำเนินงานสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ยืนยันเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
การรับชมการถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของแต่ละวิทยาเขต และช่องทางการส่งคำถาม
ประวัติและวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว