ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2555
คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ รับพระราชทานรางวัล “ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำ เภสัชฯ ศิลปากร...รับรางวัล Poster Presentation
โครงการเดิน วิ่ง การกุศล ทับแก้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ
BIG CLEANING WEEK ปีใหม่สดใส จิตใจสะอาด อาคารน่าชม
บุคลากรร่วมจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕”
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา คณบดีผู้ประศาสน์การ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเภสัชศาสตร์เดินหน้าให้การสนับสนุนยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแก่ผู้ประสบอุทกภัย
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชา โสรธรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 30 (ยานกิฟท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ลำที่ 30)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand ๒๐๑๑
ศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand ๒๐๑๑
โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 1)
พบปะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
โครงการมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (รุ่นที่ 23-26) ณ ธนูรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ (Health Service Management)
โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
ภาพบรรยากาศของ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินการศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีมอบตัวศิษย์ขึ้น ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย
อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
อาจารย์จาก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 2 / 2554
อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
อาจารย์รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2554
รายการวิทยุ เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน “ เสียงจากเภสัชศาสตร์”
คณะเภสัชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “PROTEOMICS OF CELL CYCLE PROTEINS IN HUMAN CANCERS”
โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น การพัฒนาการของผู้เรียน (รายวิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมี)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง “การจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy Management)”
โครงการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๕ (รุ่นที่ ๒๒)
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๔ (ปีที่ ๓)
การเสวนาวิชาการและฟังการบรรยายพิเศษฯ โดย Dr.Leng Chee Chang
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัลชมเชย ในงานการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2555
Prof. Duncan Craig พร้อมผู้ติดตาม จากศูนย์วิจัยและระบบนำส่งยา เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ภูมิปัญญาไทย "นวดแผนไทย" ผ่านกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา ๕๖๑ ๑๐๕ ของภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์
โครงการจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากผลกระทบของวิกฤติอุทกภัยในปีที่ผ่านมา
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ คณะเภสัชฯ และสภานักศึกษา มศก.
โครงการมอบเสื้อกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม
โครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ระยะที่ ๑
บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ กวาดเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31
PDGIG แสดงผลงานวิจัยในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
เภสัชฯ ร่วมสืบสานประเพณีฯ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Silpakorn KM Day ” ครั้งที่ 1
ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า 1-5 เยี่ยมเยือนสถาบัน
โครงการความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ระยะที่ 2
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2555 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System)
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร: แนวคิดและกฏหมาย
โครงการความร่วม มือกับสถาบันแหล่งฝึกในการพัฒนากระบวนการผลิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์รับรางวัลโครงการประกวดแผนรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 โดยสมาคมเภสัชกรรมการตลาด
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าโครงการฯ ดีเด่น สร้างชื่อสู่สถาบัน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยบันทึก Pharmacy SOAP note"
ข่าวจากผู้แทน ก.บ.ม. และ ก.บ.พ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
นายใจเอก ชลชีวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม รับรางวัล Best Poster Award ด้าน Biomedical Materials & Devices
ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ประกาศผล Mister and Miss QC และนักศึกษาผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยมในรายวิชาการควบคุมคุณภาพยา 1 ประจำปีการศึกษา 2554
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าโครงการฯ ดีเด่น สร้างชื่อสู่สถาบัน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยบันทึก Pharmacy SOAP note"
โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2555
โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
การออกแบบพื้นที่การทำงานเพื่อสุขภาพ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเรื่อง ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ระยะที่ 2
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมการสรุปผลการประเมินของคณะวิชา
ด้วย มารดาของ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ถึงแก่กรรม
งานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
ทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสครบรอบ ปีที่ 27
โครงการบริการวิชาการเรื่อง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงพิฆเนศวร
โครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ช่วยงานเภสัชกรรม รายวิชา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในหน่วยงานเภสัชกรรม Experiential Learning in Pharmacy Setting
โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์
นักวิจัยเภสัชศิลปากรรับรางวัลผลงานวิจัยใช้สารจากผลพุดวิเคราะห์ยาอย่างปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
โครงการ "เพาะพันธุ์ปัญญา"
อาจารย์จากคณะเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย หนึ่งเดียวของไทย
นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์รับรางวัลผลงานวิจัยสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ศิลปากร สร้างสรรค์วิธีใหม่ในการวิเคราะห์ยาโดยใช้สารจากผลพุด
โครงการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
บริษัท BASF มอบสารเคมี และหนังสือ พร้อมกับรถเข็น ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โครงการ Best Practice (ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
โครงการประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์
ว่าที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการอ่านบทความวิจัยทางคลินิกให้เข้าใจ”
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเพื่อการวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาภูมิทัศน์ รอบ ๆ อาคารของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
โครงการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข คนสำราญ งานสำเร็จ “
อาจารย์ เภสัชศิลปากร รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ
ขอเชิญสั่งจองพระพิฆเนศวร์ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล Junior Overall Winner
รางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรบรรลุผลสำเร็จด้านศิลปะจากการประชุมที่ญี่ปุ่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท อำพลฟูดส์
คณะเภสัชศาสตร์ มศก. จัดเสวนาวิชาการฯ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาไทย”
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรม In House Training แก่บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ประชุม คภ.สสส.สัญจร ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๕๕ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕
คณบดีร่วมงานเกษียณบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มศก. ประจำปี ๒๕๕๕
ดร.สุชาดา รับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี ๒๕๕๕
งานเลี้ยงน้ำชา แสดงความยินดี “ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์”
โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๑
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการการจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ กรรมการผู้จัดการบริษัทอำพลฟูดส์ฯ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ใน รายการ Voice TV
ประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้รับพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2555
คณบดีคณะอักษรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์วิชัย ศรีคำ
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธัญญลักษณ์ พันธุฟักและ นางสาวนันท์นภัส อรุโณทัยวิศรุต
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชลลดา บุญมากและ นางสาววีรสุ ยุทธสงวนดวง
ขอแสดงความยินดี กับ นายพลิน ลีลาศิลปวงศ์
ขอแสดงความยินดี กับ นายชาตรี มณีรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับนายปัณณวัฒน์ อุไรวงศ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชา โสรธรณ์และนางสาวนันธิพัชร ลิมพะสุต
นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล Nagai Award Thailand 2012 และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม MOA กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัดดาวัลย์ เตยะราชกุล
เชิดชูเกียรติ 2 ศิลปินแห่งชาติ : วิโชค มุกดามณี และเข็มรัตน์ กองสุข จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
แสดงความยินดี 2 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ : วิโชค มุกดามณี และเข็มรัตน์ กองสุข
อาจารย์ มศก. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสานสัมพันธ์สู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเดินวิ่งการกุศล ทับแก้ว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๒
โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์
เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม MOA กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล Nagai Award Thailand ๒๐๑๒ และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ภาควิชาเภสัชกรรมให้การต้อนรับ คณะ Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA) ศึกษาดูงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๘๔ ปี ชาตกาล ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา
BIG CLEANING DAY คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘๔ ปี ชาตกาล ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รับรางวัล “แสดงทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องยาที่เหมาะสม” จากโครงการค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๓
คณะผู้แทน “wHO” องค์การอนามัยโลกร่วมประชุมประเมินผลการดำเนินงาน “การพัฒนาวัคซีนฯ ไข้หวัดใหญ่”
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของศิลปิน
อาจารย์คณะเภสัชฯ ศิลปากร เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิโทเรฯ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทิพัชร ลิมพะสุต
ขอเชิญสั่งจองพระพิฆเนศวร์รุ่น “ทรงพล” ในวาระครบรอบ 45 ปีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อขอรับไฟล์ นามบัตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย
นักถ่ายภาพชาวพม่าคว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน”
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดงาน 70 ปี ร่วมใจสู่อาเซียน (ASEAN Cultural Days)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 4
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย
แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
"กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ" กับ ดร. เสรี วงษ์มณฑา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงข่าวการประกวดรางวัลร้านค้าต้นแบบแห่งปี 2556
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะมล ศรีหาบุตร
งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต จัดจำหน่ายเครื่องหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดงานวิจัยฯ ดีเด่น
The Loft by Jack
อาจารย์คณะเภสัชฯ ศิลปากร เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิโทเรฯ
โครงการภาษามือสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ
คณะเภสัชฯ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
กิจกรรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์พบปะหน่วยงาน
อธิการบดีชี้แจงแผนและนโยบาย แก่คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง “กฏหมายและจริยธรรม ในการจัดการงานเภสัชกรรม”
ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม โครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ช่วยงานเภสัชกรรม ให้กับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์เภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยประเภทผลงานวิจัยดีเด่น และประเภทผลงานวิจัยดี
"คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖"
ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
คัดเลือกโลโก้การประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๓๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสียบิดา ของ ภญ.ผศ.ดร.สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
"เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสียบิดา ของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
คณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการควบคุมและประเมินคุณภาพฯ (ตึก ๖ ชั้น)
คณะเภสัชศาสตร์ ฯ ขอร่วมอนุโมทนาในการอุปสมบทของนายณัฏฐวี บุญเต็ม
บุคลากรเภสัชฯ เจ๋ง คว้าเหรียญทอง,เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาร
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจำปี ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสียมารดา ของคุณ วรวีร์ ศักดิ์ศรีวัน
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการความปลอดภัยด้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปี 2556 เรื่อง "การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน"
คณะเภสัชฯ จัดเวทีให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานย่อยประจำปี
ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้คณะฯ
โครงการประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ อบรม “การบริหารจัดการสอบเทียบ”คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสืบสานรักษา : ยาไทย วิถีไทย
คณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดการอบรมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ มศก. มอบรางวัลผู้ได้ รับรางวัลชมเชยจากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีคณะฯ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก. ร่วมลงนามบันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
วารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสู่กลุ่ม 1 ของ TCI
นักศึกษารับมอบเกียรติบัตร ในโครงการของภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และ วังท่าพระ
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 45 ปี
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
คณะจิตกรรมฯและคณะมัณฑนศิลป์ ลงนาม MOU ร่วมกับ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น
ตัวแทนตระกูลศิลปี บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Gold Award
คู่มือบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
มศก. อนุรักษ์และส่งเสริมโทนสีไทย ผลิต “สีไทยศิลปากร”
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ... จากที่ประชุมสภา คณาจารย์
คลิป SU Open House 2013
กิจกรรมโครงการฉลองครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายมาฌิน ธนสีลังกูร
ขอแสดงความยินกับนางสาวศลิษา อำนวยชัย
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบยกเว้นความรับผิดในทุกกรณี
มศก. เปิดตัวภาพวาด และอ่านแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวัตร ศรีนุ่น
ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพงษ์ ทวยนาค และนางสาวศิริลักษณ์ ภักดีโยธิน
ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ ขาวเงิน
สารให้ความรู้จากโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2556
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล อัจฉราเจริญยิ่ง
ม.ศิลปากร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556
นักศึกษาศิลปากร คว้าเหรียญเงินจากกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปีดอว์ ประเทศเมียนมาร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคาวากุชิ จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแห่งชาติ
พิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ PRIDE OF DEC ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ศิลปินศิษย์เก่า มศก.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานบริการตรวจวิเคราะห์ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์
นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลที่ 4 การประกวด "หมอยา Talent"
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2557
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเปรมา จาตุกัญญาประทีป
คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินแก่ นายมาณิน ธนสีลังกูร
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายเดชณรงค์ คงเย็น
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
แสดงความยินดีนักศึกษาศิลปากร ได้รับรางวัลความประพฤติดี
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ"

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว