ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ รับพระราชทานรางวัล “ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔


  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัล “ดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิตภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ผู้มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในระหว่างรับทุน และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๘ คน จาก๘ สาขาวิชา รับชมภาพพร้อมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.pharm.su.ac.th

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook