ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำ เภสัชฯ ศิลปากร...รับรางวัล Poster Presentation


  ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมทั้งได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงในรูปแบบ Poster Presentation และได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award ในงานประชุมครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อแสดงในงาน ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือจาก ๔ องค์กรทางด้านเภสัชศาสตร์ระดับภาคพื้นเอเชีย คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , Hanoi University of Pharmcy Vietnam , Ho Chi Minh City University of Medicine & Pharmacy Vietnam และ Universiti Kebangsaan Malaysia โดย ได้มีการจัดให้นักวิจัยในภาคพื้นเอเชียส่งผลงานเข้าร่วมแสดงและคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลด้วย

ซึ่งผลงานรูปแบบ Poster ของ ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award จากงานวิจัยเรื่อง "RELATIONSHIPS BETWEEN CYP3A5 GENOTYPES, SERUM CARBAMAZEPINE CONCENTRATIONS AND CLEARANCES IN THAI EPILEPTIC PATIENS" โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฝ่ายเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook