ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


BIG CLEANING WEEK ปีใหม่สดใส จิตใจสะอาด อาคารน่าชม


  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Week ปีใหม่สดใส จิตใจสะอาด อาคารน่าชม ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในคณะวิชาให้สะอาดปลอดภัย และปราศจากขยะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔, นักศึกษาบัณฑิตศึกษา, คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาทุกท่านที่ร่วมแรง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รับชมภาพพร้อมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.pharm.su.ac.th


 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook