ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand ๒๐๑๑


  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นทางด้านเภสัชศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ (Nagai Award Thailand ๒๐๑๑) จาก Nagai Foundation Tokyo ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง ““Microscale chemistry-based design of eco-friendly, reagent-saving and efficient pharmaceutical analysis: a miniaturized Volhard’s titration for the assay of sodium chloride” ซึ่งได้เข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒๘) ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้องานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย สำหรับรางวัล Nagai Award เป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยชาวไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณค่าต่อแวดวงวิชาการ การพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การใช้ยาของประชาชน โดยเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรได้รับความอนุเคราะห์จาก Professor Tsuneji Nagai ประธานมูลนิธิ Nagai Foundation Tokyo ซึ่งเป็นอาจารย์นักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยที่ได้ค้นพบองค์ความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาตัวยาใหม่ ความรู้ด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การพัฒนาระบบนำส่งยา การพัฒนาวิธีประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

ประกาศ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook