ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1, นักวิจัย, ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ในเรื่อง นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย เป็นผู้กำกับ ควบคุม ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 19 และ 26 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประโชติ 2 อาคารปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยการแจกคู่มือความปลอดภัย ฉบับพกพา แก่ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook