ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (รุ่นที่ 23-26) ณ ธนูรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี


  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะฯ ได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (รุ่นที่ 23-26) มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมระดมสมอง “สิ่งดีที่ควรส่งเสริม และสิ่งด้อยที่ควรปรับปรุง ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์” ฯลฯ และการบรรยายเรื่อง “ความซื่อสัตย์ที่พึงมีในนักศึกษาเภสัชศาสตร์” โดย เภสัชกร อาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย และจบกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการร่วมถ่ายภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2554 ณ ธนูรีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook