ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


  คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย) และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล (เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook