ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554


  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการโครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554 เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชวิทยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พร้อมแจ้งผลการประเมิน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและเห็นความสำคัญของความรู้ทางเภสัชวิทยา เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน, สอบใบประกอบวิชาชีพและการทำงานต่อไป โดยดำเนินการไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ประกาศผลคะแนนและทำการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้คะแนนอันดับ1 และอันดับ2 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 จากจำนวนนักศึกษาที่ทำการสอบทั้งหมด 127 คน (นักศึกษาเทียบชั้นปีที่ 4) โดยนักศึกษาฯที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ นศภ.พัทธมน ลพานุวรรตน์ อันดับ 2 มี 2 คน คือ นศภ.สุธีร์ ลิ้มเจริญ และ นศภ.ณภัชชา วงศ์ฉายา

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook