ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ภาพบรรยากาศของ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์


  ภาพบรรยากาศของ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีเป้าหมายและกิจกรรมอันประกอบไปด้วยการเผยแพร่แนวคิดและผลงานจากการทำวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนากระบวนการและผลิตนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสังคมที่ยั่งยืน

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook