ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีมอบตัวศิษย์ขึ้น ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีมอบตัวศิษย์ขึ้น ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะด้านเภสัชกรรมไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในพิธีดังกล่าวประกอบด้วย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชเวท และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิง สุดสายธรรม หลิมกำเหนิด เข้าร่วมพิธีเป็นอาจารย์รับมอบตัวศิษย์สาขาเภสัชกรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องชลอ โสฬสจินดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook