ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 18 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทโทเรอินดัสทรีส์ ญี่ปุ่น ร่วมในพิธี สำหรับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย และจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต โดยในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบนอาหารที่ทำให้ปลอดเชื้อโดยไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้

 
  url: http://www.sc.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook