ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น การพัฒนาการของผู้เรียน (รายวิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมี)


  ภาควิชาเภสัชเคมี ได้จัดโครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการ ของผู้เรียน โดยต้องการให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ความรู้ ทางเภสัชเคมีและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของเนื้อหาสามารถพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชู นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลการ เรียนในระดับดีถึงดีมาก เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา โดยมอบรางวัล การเรียนดีเด่นอันดับที่ ๑ ได้แก่ นศภ.สุนันทา พันธุสิทธิ์เสรี (รหัสฯ ๘๕๔๐๑๗๘) การเรียนดีเด่นรองอันดับที่ ๑ ได้แก่ นศภ.สุอาภา กลั่นประเสริฐ (รหัสฯ ๘๕๓๐๑๗๖) การเรียนดีเด่นรองอันดับที่ ๒ ได้แก่ นศภ.นางสาววราพร วิเศษศักดิ์วิชัย (รหัสฯ ๘๕๓๐๑๔๗) เมื่อวันพฤหัสฯที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ประโชติ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook