ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๔ (ปีที่ ๓)


  บรรยากาศที่ ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๔ (ปีที่ ๓) เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ในเรื่อง ของผลการตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจอุจจาระ ฯลฯ ให้เข้าใจถึงผลการตรวจต่อการเฝ้าระวังโรค โดยเน้นที่ กลุ่มโรคเรื้อรังและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณชั้นล่าง อาคารอักษร ๑ หน้าสำนักงานเลขานุการ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook