ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ได้รับรางวัลชมเชย ในงานการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2555


  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณดี ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกลุ่มหนังสือสารคดี ในงานการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย” สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ซึ่งปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปในประเทศไทย : พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย” โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
  url: http://www.surdi.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook