ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ภูมิปัญญาไทย "นวดแผนไทย" ผ่านกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา ๕๖๑ ๑๐๕ ของภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์


 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ภูมิปัญญาไทย "นวดแผนไทย" ผ่านกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา ๕๖๑ ๑๐๕ สรีรวิทยามนุษย์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และรายวิชา ๕๖๑ ๑๓๕ ปฏิบัติการสรีรวิทยาฯเข้ากับภูมิปัญญาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรางการ อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยในการนวดอันเป็นมรดกอัน ล้ำค่าและเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการนำเอาความรู้ทางกายวิภาคและ สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อและกระดูกมาใช้กับความรู้ภูมิปัญญาไทยแก่นัก ศึกษา และเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ “ประโชติ เปล่งวิทยา ๑” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook