ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง”


 

ได้ปฎิทินใหม่มา ปฏิทินเก่าก็จะกลายเป็นของไร้ค่าที่ไม่ได้ใช้ดูวัน เดือน ปี *** ทำให้ปฏิทินเก่าถูกโยนลงถังขยะ กลายเป็นเพียงเศษกระดาษ ทางภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาร่วมกับงานบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้ทำการรวบรวมปฏิทิน มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดหรือมูลนิธิต่าง ๆ สำหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งต้องการปฏิทินเก่าเหล่านี้เป็นอย่างมากเพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์สื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะฯ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ จึงได้จัดโครงการ "ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ และบำรุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการให้ที่ดีงาม ได้จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ เล่ม และนำไปมอบให้กับทางมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook