ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Silpakorn KM Day ” ครั้งที่ 1


  คณะเภสัชศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Silpakorn KM Day” ครั้งที่ ๑ โดยจัดแสดงบูธ นิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนางานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นำเสนอโดย ภก.รศ.สินธพ โฉมยา รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแกนหลักในการจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook