ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2555 เรื่อง ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Drug Information System)


  โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศก., มอ., มข., มช.และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม ชลอ โสฬส จินดา และห้องไภสัชสรรพศิลป์ 110-111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล โดยจัดให้ความรู้พื้นฐานในการสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูล แนวคิดในการจัดการข้อสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook