ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการความร่วม มือกับสถาบันแหล่งฝึกในการพัฒนากระบวนการผลิต


  เป็นความร่วมมื่อระหว่าง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง ชาติ สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้อง จุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากร อาจารย์จากศูนย์บริการโลหิตแห่ง ชาติ สภากาชาดไทย และสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ่มสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจ โดยจัดความรู้เชิงปฎิบัติการ ทักษะการทำ validation ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะหม้อนึ่งความดันสูง (autoclave) และเพื่อ เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันแหล่งฝึกกับ ภาควิชาฯ และคณะวิชา โดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook