ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาเภสัชศาสตร์รับรางวัลโครงการประกวดแผนรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 โดยสมาคมเภสัชกรรมการตลาด


  นศภ.นัฐพล บูชา, นศภ.กฤษฎา มโนรถกุล. นศภ.นาเดีย เจะเอาะ, นศภ.ชัญญภัสส์ คูวิจิตรจารุ และ นศภ.สุชามน วาระดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการจัดทำและนำเสนอเครื่องช่วยออกกำลังกายต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ที่สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดแผนรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในชื่อ Fill for Full

โดยมีเภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษา และมี เภสัชกร อาจารย์ ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ร่วมโครงการฯ

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook