ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และนายภราเดช พยัฆวิเชียร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางมายังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำของวิทยาเขตฯ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ วันชัย เจือบุญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี อาจารย์ มานพ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสอาด ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงานสภาพปัญหาพร้อมเดินทางไปตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำหนองจิกที่มีปริมาณน้ำลดลงจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีความคืบหน้า จากรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี เพื่อจะได้ช่วยเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวต่อไป จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุด หอพักนักศึกษาและโรงอาหารหอพัก


 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook