ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕


 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พิจารณาการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี ๒๕๕๕ โดยผลงานวิจัยของอาจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท” ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อาจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้วิจัย กล่าวถึงผลงานวิจัยว่า “เหตุผลในการทำวิจัยเรื่องนี้เพราะคิดว่า ปรอทเป็นสารพิษและก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากถึงแม้จะปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะเข้าไปทำลายหน่วยพันธุกรรม ระบบประสาท และสมองอย่างถาวร เห็นได้จากการเกิดโรคมินามาตะที่ประเทศญี่ปุ่น จากงานวิจัยนี้ ดิฉันได้คิดค้นตัวตรวจจับสารปรอทชนิดใหม่ ๓ ชนิด ซึ่งสามารถตรวจวัดการมีอยู่ของปรอท ในสารละลายน้ำได้จากการสังเกตเห็นการลดลงของสัญญาณการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ในระยะเวลาวิเคราะห์ไม่เกิน ๒ นาที พบว่าตัวตรวจจับสารปรอทชนิดใหม่นี้สามารถตรวจวัดปรอทที่มีปริมาณต่ำมาก ๆ ในระดับไมโครกรัมต่อลิตร (ppb) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่สูงเพียงพอที่จะตรวจวัดสารปรอทในสัตว์ และปลา-ทะเลที่ใช้บริโภค รวมไปถึงสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนสารปรอทในน้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) และ The United States Environmental Protection Agency, US. EPA การทำวิจัยคงไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ขณะนี้ได้ทำการวิจัยโดยใช้หลักการบูรณาการกับทั้งคณะวิชาของตนเอง กับหน่วยงานภายนอก เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการทำงานวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตดิฉันได้วางแผนงานในการทำงานร่วมกับ Professor Kevin Burgess Texas A & M University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “การพัฒนาสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่เพื่อใช้ในทางการแพทย์และการติดตาม และบำบัดโรคมะเร็ง”

 
  url: http://www.sc.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook