ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


  ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 พิจารณาแนวทางการสรรหาอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการสรรหาอธิการบดีแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าคณะวิชา หน่วยงาน และบุคลากรมีความสำคัญมากในขั้นตอน การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ได้เข้าใจกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีและมีส่วนร่วมในการสรรหาฯ อย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงกำหนดให้มีการชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ และมี VDO Conference สำหรับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกระบวนการ ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามวันและเวลาดังกล่าว

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook