ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากรสรรหาอธิการบดีคนใหม่


 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า

กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 ซึ่งได้กำหนดช่องทางในการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาจาก 3 ช่องทาง คือ 1. จากคณะวิชา หน่วยงาน โดยการเสนอชื่อของบุคลากร 2. จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่กรรมการสรรหา และ 3. จากการรับสมัครทั่วไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 – วันที่ 7 กันยายน 2555 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถ downloadแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร www.council.su.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร 0 2849 7505

นายสุมนต์ สกุลไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนที่สำคัญของการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คือขั้นตอนที่ผู้เข้ารับการสรรหา จะมานำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหา หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้แทนฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์-ประจำ ประธานสภาคณาจารย์ และประธานชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม จำนวน 1 ชื่อ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2555

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย นายสุมนต์ สกุลไชย เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายพิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุยศรี จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ นางทิพนิภา เหรียญทอง ประธานชมรมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมเพื่อช่วยดำเนินการด้านต่างๆ อีก 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ได้รับการเนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้สมัคร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์ เป็นประธาน และชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลประสานงานในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นประธาน

สำหรับกำหนดการสำคัญในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 คณะวิชาและหน่วยงานดำเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.nomination.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook