ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกาศผล Mister and Miss QC และนักศึกษาผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยมในรายวิชาการควบคุมคุณภาพยา 1 ประจำปีการศึกษา 2554


  ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ Mister and Miss QC และโครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ACDHON ของเภสัชวิเคราะห์ และมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ยา โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการควบคุมคุณภาพยา 1 ภาคบรรยายและปฏิบัติการ จำนวน 189 คน เข้าร่วมโครงการ การพิจารณาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูในโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น

Mister and Miss QC 2011 พิจารณาคัดเลือกจากผู้มีทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์และคุณลักษณะตามหลัก ACDHON ดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นศภ.ขวัญวิวัฒน์ ศรีวิฑูรย์ รหัสประจำตัว 8530018

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นศภ.ไชยกาญจน์ พรพิชณรงค์ รหัสประจำตัว 8530038

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นศภ.ชมัยพร วิระสิทธิ์ รหัสประจำตัว 8530199

นักศึกษาผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยมในรายวิชาการควบคุมคุณภาพยา 1 พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทำคะแนนสูงสุดในรายวิชา การควบคุมคุณภาพยา 1 ภาคบรรยาย ได้แก่

นศภ.กษมพร ปทุมรังสรรค์ รหัสประจำตัว 8530008 ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวเข้ารับโล่รางวัลในพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1, 2 “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook