ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยบันทึก Pharmacy SOAP note"


  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยบันทึก Pharmacy SOAP note" โดยเชิญ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้กับทางภาควิชา ซึ่งปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น ประเมิน และวางแผนการแก้ปัญหาของผู้ป่วยไว้หลายแบบ และระบบที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นสากล คือ problem-oriented medical record (POMR) สำหรับงานบริบาลทางเภสัชกรรมก็มีการประยุกต์นำหลักการของ POMR มาใช้ค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยาหรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า SOAP note ซึ่งในปัจจุบันเป็นมาตรฐานในการฝึกงานของสภาเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และมีการส่งเสริมให้เภสัชกรที่ให้การบริการในงานบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลนำการบันทึกข้อมูลนี้มาใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย และในอนาคตมีแนวโน้มในการปรับให้บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรที่ทำงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิต่าง ๆ นำหลักการนี้มาปรับใช้ และเนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตร 6 ปีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จึงมีการจัดทำการประชุมสัมมนาบุคคลากรของภาควิชาฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยจัดให้มีการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ และวิทยากรรับเชิญ

โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเขตรอุดมศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook