ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2555


  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (110-111) คณะเภสัชศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 565 355 Pharmacotherapeutics 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดของโครงการ คือ

ความรู้ทางเภสัชวิทยาเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับเภสัชกรทั้งทางด้านวิชาการและสามารถนำความรู้ทางเภสัชวิทยาไปประยุกต์ใช้ทางด้านวิชาชีพ การเรียนเภสัชวิทยามีการเรียนตั้งแต่เทอมต้นถึงเทอมปลายในนักศึกษาเทียบชั้นปีที่ 3 (รายวิชาเภสัชวิทยา 1 และเภสัชวิทยา 2 หลักสูตร 6 ปี) โดยลักษณะการเรียนการสอน แยกเป็นระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจึงมีความประสงค์จะกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้ทางเภสัชวิทยาครอบคลุมยาทุกระบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป เช่น เภสัชบำบัด 1 หลักสูตร 6 ปี นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและการสอบใบประกอบวิชาชีพได้

เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการความรู้ทางเภสัชวิทยา เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาเภสัชบำบัด การฝึกงาน การสอบใบประกอบวิชาชีพและการทำงานต่อไป

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook