ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา


  เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ที่ได้อุทิศร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย การทำบุญเป็นการช่วยทำให้จิตใจสงบ กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี รู้จักการให้ และเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักศึกษาและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภาควิชาเภสัชวิทยาฯ จึงเห็นควรจัดโครงการทำบุญร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจและนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook