ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมการสรุปผลการประเมินของคณะวิชา


  คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 โดยหน่วยงานประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ ซี่งกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 กำหนดประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ และ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการ เริ่มประชุมรูปแบบการประเมินพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิชา ฯลฯ พร้อมไปกับการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงสรุปผล และทำการชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อคณะผู้บริหารและประชาคม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook