ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ช่วยงานเภสัชกรรม รายวิชา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในหน่วยงานเภสัชกรรม Experiential Learning in Pharmacy Setting


  ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ช่วยงานเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในหน่วยงานเภสัชกรรม Experiential Learning in Pharmacy Setting เพื่อให้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้มีประสบการณ์จริงในการพบเห็นและเข้าใจปัญหาสุขภาพและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกับบุคลากรอื่น รวมทั้ง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นเภสัชกรที่ดีที่สามารถดูแลผู้ป่วยด้านการใช้ยาต่อไปในอนาคต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกทักษะทางด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารผ่านกิจกรรมจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ร่วมกับการพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ให้กับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ร้านยา และชุมชน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาในโครงการดังกล่าว

โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช เป็นประธานในพิธีในการมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักศึกษา นักศึกษากลุ่มที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม ตัวอย่างยาสำหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

1.นศภ.วรรณวิสา วิชัยรัตน์ รหัส 08520146

2.นศภ.วิชญา จาดพุ่ม รหัส 08520155

3.นศภ.ศิรัญญา ชูจันทร์ รหัส 08520167

4.นศภ.อุทัยรัตน์ มีอุดมพงศ์ รหัส 08520208

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม ตัวอย่างยาสำหรับผู้ป่วยโรค HIV โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

1.นศภ.ฉัตรฤดี เจียรนัย รหัส 08520031

2.นศภ.ธนาพร คุ้มสว่าง รหัส 08520072

3.นศภ.พิรญาณ์ ใจชื้น รหัส 08520121

4.นศภ.อนันตญา ใจดี รหัส 08520197

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่ม ปฏิบัติงาน ณ สถาบันธัญญรักษ์

1.นศภ.ปานทิพย์ จันทมา รหัส 08520102

2.นศภ.เพ็ญประภา เพ็งสมบัติ รหัส 08520127

3.นศภ.สรัญญา สายทอง รหัส 08520174

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook