ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักวิจัยเภสัชศิลปากรรับรางวัลผลงานวิจัยใช้สารจากผลพุดวิเคราะห์ยาอย่างปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม


  วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับรางวัลผลงานวิชาการดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง “ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กรณีตัวอย่างการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกาบาเพนตินในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์โดยปฏิกิริยาการเกิดสีกับสารเจนิพิน” ซึ่งมีผู้วิจัยหลัก คือ รศ.ภก.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี และ ภก.วีรภัทร วิโนทพรรษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ภญ.อ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชเคมี ได้แก่ นายคาเชน คงภัควรรธนะ น.ส.ศิริรัตน์ เดชพิทยานันท์ น.ส.อุดมลักษณ์ สุขสราญ และ น.ส.สุวภาพ ปฐมเจริญสุข

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook