ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์จากคณะเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย หนึ่งเดียวของไทย


  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ให้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย (๒๐๑๒ FAPA ISHIDATE AWARD) ในสาขาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Research) จากการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในการประชุม The ๒๔th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชียนี้ มอบโดยสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเภสัชกรผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และอุทิศตนทำงานในสาขาต่างๆ ทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยพิจารณาจากประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รางวัลที่เคยได้รับ การได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพ การอุทิศตนในองค์กรวิชาชีพ รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในสาขาต่าง ๆ ๕ สาขา คือ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Research) เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy) เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy) และเภสัชศาสตร์ศึกษา (Pharmaceutical Education)ซึ่งในปีนี้มีเพียง ๒ ท่านในภูมิภาคเอเชีย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ โดยมีเภสัชกรจากประเทศไทยเพียงท่านเดียว

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมยาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต เช่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำส่งยาในทางเดินอาหารรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบยารูปแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมหรือที่สูงขึ้นเพื่อทำให้ผลการรักษาหรือประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น การวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบระบบนำส่งยาชนิดใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมได้การวิจัยเพกตินจากเปลือกผลส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารช่วยในการผลิตยาหรือเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่ใช้ในการนำส่งยา เป็นต้น นอกจากนั้น รศ.ดร.พรศักดิ์ ยังได้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเป็นกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) และเป็นกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) และสมาคมระดับนานาชาติหลายสมาคม รศ.ดร.พรศักดิ์ เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงวงการวิชาการและวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ โดยผมถือว่ารางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชียนี้ เป็นรางวัลที่ผมรับแทนเภสัชกรทุก ๆ คน ที่ได้อุทิศตนทำงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้นอกจากจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล ยังเป็นแรงกระตุ้นให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น และยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่ทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกันให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และผมหวังว่าจะมีการเผยแพร่ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสู่สังคม สาธารณชนหรือภาคอุตสาหกรรมด้วย”รศ.ดร.พรศักดิ์ กล่าว

ด้วยความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อาจารย์ของคณะวิชาได้สร้างผลงานอันเป็นชื่อเสียงให้กับคณะฯ และยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดย รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๙๐ เรื่อง บทคัดย่อและรายงานวิจัยในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศมากกว่า ๒๐๐ เรื่อง เป็นกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างประเทศหลายฉบับ และเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น Nagai Award Thailand ๒๐๐๒ (Research) จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan (พ.ศ. ๒๕๔๕) รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. ๒๕๔๗) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัย) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙, ๒๕๕๒) รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award ๒๐๐๙ (Health Sciences) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักพิมพ์ Elsevier (พ.ศ. ๒๕๕๒) รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๒) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๓)

รางวัลในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการ “เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดับนำของประเทศ”

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook