ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์รับรางวัลผลงานวิจัยสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ศิลปากร สร้างสรรค์วิธีใหม่ในการวิเคราะห์ยาโดยใช้สารจากผลพุด


  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลผลงานวิชาการดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยเรื่อง “ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กรณีตัวอย่างการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกาบาเพนตินในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์โดยปฏิกิริยาการเกิดสีกับสารเจนิพิน” ซึ่งมีผู้วิจัยหลัก คือ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี และ ภก.วีรภัทร วิโนทพรรษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ภญ.อ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชเคมี ได้แก่ นายคาเชน คงภัควรรธนะ น.ส.ศิริรัตน์ เดชพิทยานันท์ น.ส.อุดมลักษณ์ สุขสราญ และ น.ส.สุวภาพ ปฐมเจริญสุขชัย

งานวิจัยดังกล่าวได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการวิเคราะห์ปริมาณยากาบาเพนติน (Gabapentin) ในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในการผลิตยา ตลอดจนเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตได้มีปริมาณยาในระดับที่จะให้ประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยงานวิจัยนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ เจนิพิน (Genipin) ซึ่งได้จากผลของต้นพุด (Gardenia jasmonoides) ไม้มงคลดอกหอมที่คนไทยคุ้นเคยและนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มาทำปฏิกิริยากับตัวยากาบาเพนตินเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ซึ่งมีสีน้ำเงิน จากนั้นวัดความเข้มของสีที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีราคาไม่แพงและมักมีใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั่วไป เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาณยาในตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ต่อไป จากการศึกษาพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและแม่นยำดี ไม่ถูกรบกวนจากสารปรุงแต่งในตำรับ รวมถึงสารเจือปนต่าง ๆ ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับตัวยากาบาเพนตินตามข้อกำหนดในเภสัชตำรับ นอกจากนี้วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ยังปราศจากตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตรายเนื่องจากใช้น้ำเป็นตัวทำละลายในทุกขั้นตอน และสามารถวิเคราะห์ปริมาณตัวยาในตัวอย่างวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์แคปซูลที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้ผลไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐาน ได้แก่ วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography) ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพง และใช้อะซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile) ซึ่งเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์

นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังได้นำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกชีวิตในทุกขั้นตอน เรียกว่า “From safe source to safe sink” อันหมายถึง การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากการเลือกใช้สารเคมีและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ไปจนถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำให้ของเสียเหล่านั้นมีความปลอดภัยเมื่อปลดปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์นั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาวิธีการบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการ โดยได้นำผงยิปซัม (Gypsum) ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงมาใช้ดูดซับสีและสารต่างๆ ในสารละลายของเสีย ซึ่งพบว่านอกจากจะเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแล้ว ผงยิปซัมยังมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารและสีออกจากของเสียได้ถึงร้อยละ ๙๕ ภายในเวลาเพียง ๒ นาที ทำให้สารละลายของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้น และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อปลดปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการทดสอบและประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันกับไรทะเล (Brine shrimp) และปลาหางนกยูง

ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของคณะผู้วิจัย รู้สึกยินดีกับรางวัลที่ได้รับ เพราะผลงานวิจัยชิ้นนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถนำสารเจนิพินที่ได้จากธรรมชาติใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาได้ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยสะท้อน “เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” ให้สังคมได้ประจักษ์แล้วเท่านั้น งานวิจัยนี้ยังได้สร้างมิติใหม่และเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ยาแบบครบวงจร ที่มิได้เสร็จสิ้นหรือยุติลงหลังจากที่ได้วิธีการวิเคราะห์ที่ให้ผลถูกต้อง แม่นยำ และจำเพาะต่อสารที่สนใจเท่านั้น แต่ยังใส่ใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการวิเคราะห์อีกด้วย จึงนับว่าเป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”


รศ.ภก.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


รศ.ภก.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิชาการดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จาก นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2555


ผลพุด แหล่งของสารเจนิพิน ซึ่งนำมาใช้พัฒนาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์ยาอย่างปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook