ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม


 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เผยแพร่ความรู้และเป็นหน่วยภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมแก่สังคมและสนับสนุนเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับขั้นห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประกันคุณภาพและการผลิตในอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ ภาควิชามีแผนงานด้านบูรณาการการบริการทางวิชาการต่อสังคมกับการเรียนการสอน และต้องการสร้างนักศึกษาให้มีทั้งความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรับผิดชอบในผลของพฤติกรรมของตนเองของนักศึกษา และการเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะ และการนำความรู้ในกระบวนการผลิตยามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มอบให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่สังคม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโดยการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้นำมอบให้กับ โรงเรียนวัดสามควายเผือก, โรงเรียนวัดพระประโทน และโรงเรียนวัดสระกะเทียม ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และปิดท้ายด้วยการเดินทางมอบเจลฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์, โรงเรียนวัดไผ่ล้อม, โรงเรียนอนุบาลนครปฐม, โรงเรียนวัดพระงาม และโรงเรียนวัดเสนหา

เจลแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรค เพื่อใช้สำหรับล้างมือทำความสะอาด มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรีย์ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และยังช่วยถนอมมือให้ชุ่มชื่นไม่แห้งตึงสะอาด สามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ำสะอาด ปลอดภัย ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย และการระบาดของโรคต่าง ๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่มักจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งสามารถป้องกันโดยการทำความสะอาดมือบ่อยๆ ด้วยการใช้สบู่กับน้ำสะอาด การใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำความสะอาดมือที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพกพาไปใช้ในที่ต่าง ๆ ได้ เจลแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้ในการเตรียมตำรับ การนำผลิตภัณฑ์ที่มีการเตรียมในห้องปฎิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงจะทำให้นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษา และทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook