ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บริษัท BASF มอบสารเคมี และหนังสือ พร้อมกับรถเข็น ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม


 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริษัท BASF มอบสารเคมี และหนังสือ พร้อมกับรถเข็น ให้กับภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบมานั้น ทางภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำรายการสารเคมี พร้อมแจ้งบุคลากรคณะฯ เพื่อรับทราบในรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับประกอบการนำไปใช้ในเรื่องของการเรียน การสอนของคณะวิชาต่อไปต้องใช้น้ำสะอาด ปลอดภัย ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย และการระบาดของโรคต่าง ๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่มักจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งสามารถป้องกันโดยการทำความสะอาดมือบ่อยๆ ด้วยการใช้สบู่กับน้ำสะอาด การใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำความสะอาดมือที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพกพาไปใช้ในที่ต่าง ๆ ได้ เจลแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้ในการเตรียมตำรับ การนำผลิตภัณฑ์ที่มีการเตรียมในห้องปฎิบัติการไปใช้ประโยชน์จริงจะทำให้นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษา และทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook