ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์ เภสัชศิลปากร รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ


 

desloratadin antihistamin

desloratadin 5 mg desloratadipris.website desloratadin pris

เภสัชกร อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิมพ์สี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ณ แผนกศัลยกรรมทรวงอกแบบสหสาขาวิชาชีพ ในงาน มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๑๑ มหกรรมคุณภาพเครือค่ายโรงพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ ๔ และ มหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ จาก พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมสารสนเทศ โดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาวาร์ฟารินกับผู้ป่วยในด้านความสำคัญของวอร์ฟาริน วิธีการใช้วอร์ฟาริน และติดตามการใช้วอร์ฟาริน ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเก่า โดยใช้หลักการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

โดยโครงการนี้มีผู้รับผิดชอบหลักคือ ภก.อ.ปิยะรัตน์ พิมพ์สี และ ร.ต.หญิง ภญ. ปานรดา นวลโสภาภณ เภสัชกรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีที่ปรึกษาคือ ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล, ภญ.อ.พรวลัย บุญเมือง และ ภญ.อ.จุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม พ.อ. หญิง สลิลลา วีระรัตน์ ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม, พ.อ.หญิง เพ็ญศรี ธงภักดี, พ.อ.ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม และ พ.ท. หญิง ปัทมา ใจภักดี กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook