ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ


  การดำเนินการเสนอชื่อฯ และรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 24 กันยายน 2555 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ และประวัติ ตามที่คณะวิชา หน่วยงาน เสนอมา รวมทั้งผู้สมัครฯตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 ข้อ 6 และ ข้อ 21 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯและผู้สม้คร ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังรายชื่อต่อไปนี้  
  url: http://www.nomination.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook