ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

budesonid astma

budesonid steroid hjerteburp.site budesonid und pille
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของเจ้าของผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู้วงวิชาการและสาธารณะ ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจและแรงจูงใจ ให้คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้รางวัลผลงานวิจัยดีจำนวน 2 รางวัลดังนี้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 เรื่อง

เรื่อง “การออฟติไมเซซันการตั้งตำหรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง” โดย ผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง

เรื่อง “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์

โดยได้รับเงินรางวัลๆละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัยในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555

 
  url: http://www.surdi.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook