ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ยืนยันเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


  ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีประกาศฉบับที่ 3/2555 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทาบทามภายในวัที่ 10 ตุลาคม 2555 และผู้สมัครได้ยืนยันการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นั้น อ่านประกาศ  
  url: http://www.nomination.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook